”2→3” the community show

”2→3” the community show

December 8, 2022 – January 31, 2023

The passage between the millennia, absorbed at mature ages or in the effervescence of youth, in the tumultuous times of digital transformations and the accommodation to multiverse, individual post-industrial, post-consumerist existences, precursors of the new human dimension, saved, or on the verge of being lost.

More than thirty artists, members of the community in combinat, decided to confess their belonging to a creative collectivity that was and still is part of the passage between the millennia, bearer and promoter of an accelerated transformation of living.

Some lived the years of their youth under the constraints of totalitarian society, each of them sought and found formulas for escaping or persuading the cultural dogma of the command economy. Their careers have been decently woven, civilized and the decades have laid life histories between their creative energies and the effort to accommodate the passage from the 2nd to the 3rd millennium.

The youngest, born recently enough to discover and learn only neo-liberal, post-industrial freedom of expression, deal with existence in the patterns of the digital age, in an infinite rush towards the benefits of artificial intelligence, in the ethical debate of the exploitation of robotics and consensus global for freeing individuals from repetitive jobs.

The kaleidoscopic testimonies of deeply different spirits but animated by the same creative fires, regardless of the way of expression or the relationship with the immediate, individual, social, economic, mark the passage, directly or subliminally, are offered for personal experiences, meditation sequences or moments of respite towards individual satisfactions.

The passage between the 2nd and 3rd millennia is the subject of decipherment, visual, diverse, the message of a victorious, living and polymorphous community.

Pasajul dintre milenii, absorbit la vârste mature sau în efervescența tinereții, în tumultul transformărilor digitale și acomodarea la multiverse, existențele individuale post industriale, post consumeriste, precursoare ale noii dimensiuni umane, salvate, sau la un pas de pierzanie.

Mai mult de treizeci de artiști, membri ai comunității din combinat, au decis să își mărturisească apartenența la o colectivitate creativă care a fost și încă este parte din pasajul dintre milenii, purtător și promotor al unei transformări acce-lerate a viețuirii.

Unii au trăit anii tinereții în constrângerile societății totalitare, au căutat și au găsit, fiecare, formule de evadare sau de persiflare a dogmei culturale din economia de comandă. Carierele lor s-au țesut decent, civilizat iar deceniile au așternut istorii de viață între energiile lor creatoare și efortul de acomodare la pasajul dinspre mileniul 2 spre 3.

Cei mai tineri, născuți suficient de recent, pentru a descoperi și deprinde numai libertatea de exprimare neo-liberală, post industrială, tratează existența în tiparele erei digitale, într-o goană infinită spre beneficiile inteligenței artificiale, în dezbaterea etică a exploatării robotizării și consensului global pentru eliberarea indivizilor de muncile repetitive.

Mărturiile caleidoscopice ale unor spirite profund diferite însă animate de aceleași arderi creatoare, indiferent de modul de exprimare sau relaționarea cu imediatul, individual, social, economic, marchează pasajul, direct sau subliminal, se oferă pentru experiențe personale, secvențe de meditație sau momente de răgaz înspre satisfacțiile individuale.

Pasajul dintre mileniile 2 și 3 este subiectul descifrării, vizuală, diversă, expresia unei comunități învingătoare, vie și polimorfă.