Fifteen Shapes Of May

Fifteen Shapes Of May

Radu Băieș, Răzvan Boar, Arina Bican, Simion Cernica, Beatrice Duman, Camilia Filipov, Remus Grecu, Julia Haumont, Adéla Jánská, Genti Korini, Emma Păvăloaia, Alexandru Ranga, Nicolae Romanițan, Leonardo Silaghi and Ioana Stanca

09.05-05.06

curated by Gilda Ghinoiu

EN

Fifteen Shapes of May brings together the works of fifteen visual artists who have exhibited, over the past few years, at the Iomo gallery, in solo or group exhibitions. The selection includes paintings, drawings, and objects by Radu Băieș, Răzvan Boar, Arina Bican, Simion Cernica, Beatrice Duman, Camilia Filipov, Remus Grecu, Julia Haumont, Adéla Jánská, Genti Korini, Emma Păvăloaia, Alexandru Ranga, Nicolae Romanițan, Leonardo Silaghi, and Ioana Stanca.

The selection tackles a complex array of themes, subjects, mediums, and techniques of artistic expression, aiming to offer viewers a generous potpourri, meant to exemplify the abundance and exacerbated dynamism of synesthetic mechanisms sparked from the vigorous and often too raw creative explosions of the natural world, in the heart of Maytime.

Nature primes its legions of creative vectors, ruthlessly striking them towards the Heavens. Thus, with magistral force, she experiences her alchemical climax. Sensory clamor, hormonal tumult, and erotic disorder being the laws through which the Planet overturns the old and transforms it into the new. In Springtime, the whole world goes mad, and we, humans, as insignificant bearers of finitude, set off towards the heavens with Her, following her hypnotic creative delirium and attempting, through ritualistic gestures, to re-create what has already been created.

In this light, Fifteen Shapes Of May is composed within the logic of disordered and hyper-saturated mixtures, with the aim of highlighting the analogue processes between the frenzied transformations of the external natural world and how these are decoded, assimilated, and catalyzed in the artist’s soul.

Transposed into art through the specific means of each of the fifteen selected artists, the exhibition brings together works for which a haemorrhagic palette of manners and plastic expression techniques has been approached, juxtaposing figurative oil painting with abstract mixed media (works signed by Radu Băieș, Răzvan Boar, Simion Cernica, Beatrice Duman, Camilia Filipov, Remus Grecu, Adela Janska, Genti Korini, Nicolae Romanițan, Emma Păvăloaia, and Leonardo Silaghi), the parietal drawing embedded in crude modeling, signed by Arina Bican, and the sewing interventions conceived by Ioana Stanca as a field line, rhythmically arranging the fragile arithmetic of their own compositions. The fired and glazed ceramics by Julia Haumont matched with metallic objects crafted by Alexandru Ranga thus set the epistemological limits of the alchemical game per se and reveal the subliminal intention of the selection – the correspondence between natural alchemy and authorial meta-chemistry.

If spring is raw alchemy, art must be naked alchemy, understanding by this that Fifteen Shapes Of May aims to facilitate the viewer’s simultaneous assimilation of the two paradigms, challenging them to perceive and understand quickly the ideational differences between the classification of natural phenomena of the living world and the consistent fictional constructs, ideologically assumed as specific differences, born at the intersection between the artistic spirit and the represented reality of the sui generis World, sealed with a signature.

The visual narratives of the artists of May seem to communicate in a polyglot manner. Through their dialogues, the symbolic distances between the fullness and emptiness of space, abundance and simplicity, exuberance and seclusion, addition and simplification, intuition and thought, figuration and abstraction, absorption and interpretation are thus sublimated and transmuted. The selection marries opposing qualities while retaining their autonomy and freedom of expression, offering viewers more than just a visual feast, providing them with a sensory cornucopia.

RO

Cincisprezece forme de mai reunește lucrările a cincisprezece artiști vizuali care au expus, pe parcursul ultimilor ani, la galeria Iomo, în cadrul unor expoziții personale sau de grup. Selecția însumează picturi, desene și obiecte semnate Radu Băieș, Răzvan Boar, Arina Bican, Simion Cernica, Beatrice Duman, Camilia Filipov, Remus Grecu, Julia Haumont, Adéla Jánská, Genti Korini, Emma Păvăloaia, Alexandru Ranga, Nicolae Romanițan, Leonardo Silaghi și Ioana Stanca.

Selecția abordează o suită complexă de teme, subiecte, medii și tehnici de exprimare plastică și își propune să ofere privitorilor un generos pot pourri, menit să exemplifice abundența și dinamismul exacerbat al mecanismelor sinestezice stârnite din viguroasele și mult prea crudele explozii creatoare ale lumii naturale, în miezul lui Florar.

Natura – și amorsează legiunile de vectori creatori, izbindu-i nemilos de Ceruri. Cu forță magistrală ea își trăiește, astfel, climax-ul alchimic. Hărmălaia senzorială, aiureala hormonală și dezordinea erotică fiind legile prin care, Planeta, răstoarnă vechiul și îl preface în nou. Primăvara, întreaga Lume o ia razna, iar noi, oamenii, mărunți purtători de finitudine, pornim spre Raiuri dimpreună cu Ea urmând hipnotizați delirul  creator și încercând, prin gesturi ritualice, să-i re-creăm deja creatul.

Cincisprezece forme de mai este alcătuită în logica mixturilor dezordonate și hiper saturate, menirea selecției fiind de a sublinia procesele analoge dintre transformarile furibunde ale lumii naturale exterioare și modul în care acestea sunt decodate, asimilate și catalizate în sufletul artistului. Puse în operă prin mijloacele specifice fiecăruia dintre cei cincisprezece artiști selectați, expoziția reunește lucrări pentru conceperea cărora a fost abordată o paletă hemoragică de maniere și tehnici de exprimare plastică, alăturând pictura figurativă în ulei celei abstracte în medii mixte (lucrările semnate Radu Băieș, Răzvan Boar, Simion Cernica, Beatrice Duman, Camilia Filipov, Remus Grecu, Adéla Jánská, Genti Korini, Nicolae Romanițan, Emma Păvăloaia și Leonardo Silaghi) desenul parietal încastrat în modelaj crud, semnat Arina Bican, și intervențiile de cusătură gândită de Ioana Stanca ca linie de câmp, ritmând fragil aritmetica propriilor compoziții. Ceramica glazurată a Juliei Haumont acordată obiectelor metalice lucrate de Alexandru Ranga fixează, astfel, limitele epistemologice ale jocului alchimic per se și ne dezvăluie intenția subliminală a selecției – corespondența alchimie naturală – meta -chimie auctorială.

Dacă primăvara este alchimie crudă, arta trebuie să fie alchimie nudă, înțelegând prin aceasta că Cincisprezece forme de mai dorește să faciliteze privitorilor asimilarea simultană a celor două paradigme, provocându-i să perceapă și să înțeleagă, cu rapiditate, diferențele ideatice dintre clasificarea fenomenelor naturale ale lumii vii și constructele ficționale consistente, asumate ideologic ca diferențe specifice, născute la intersecția dintre spiritul artistic și realul reprezentat al Lumii sui generis, pecetluite de semnătură. Narațiunile vizuale ale artiștilor de Mai par să comunice poliglot. Prin dialogurile lor, distanțele simbolice dintre spațiul plin și cel gol, abundență și simplitate, exuberanță și recluziune, adaugare și degroșare, intuiție și gândire, figurație și abstracțiune, absorbție și interpretare sunt, așadar, sublimate și transmutate. Selecția nuntește calități opuse păstrându-le, totodată, autonomia și libertatea de manifestare, oferind privitorilor mai mult decât un festin vizual, oferindu-le o cornucopia senzorială.